dtac
 
ขั้นตอนการสั่งจอง
Samsung Galaxy Note 10
เลือกรุ่นมือถือ

Samsung Galaxy Note 10
เลือกรุ่น
เลือกความจุ
เลือกสี
{{กรุณาเลือกสี}}

หมายเหตุ:
  • การสั่งจองล่วงหน้าจะสมบูรณ์เมื่อได้ทำตามขั้นตอนและได้รับหมายเลขการสั่งจอง (Booking No.) เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ช่องทางการชำระเงิน และสถานที่รับสินค้า